Política de privacitat

 

DADES PERSONALS REGISTRADES

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, de 13 de desembre, us informem que les pàgines web www.opticalia.es i www.grupoopticalia.com són propietat del GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., les dades del qual figuren al final d'aquesta política de privacitat.

Que GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U. es propietaria de los ficheros en los que se incorporarán los datos personales recabados en esta página mediante formularios de contacto o solicitud de compra y que están inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es la de poder contestar a su solicitud, tramitar su petición de información o compra, mantener la relación contractual/precontractual existente y tenerle informado de los servicios, promociones o productos de nuestra sociedad o de terceros del sector óptico y que puedan ser de interés para el usuario. En el caso de compra, mediante la aceptación de esta cláusula usted autoriza a que sus datos sean cedidos a la óptica del GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U. de su elección con la finalidad de prestar el servicio solicitado, cesión para la que Ud. nos presta su consentimiento expreso.

Si ha seleccionado la ópción de recibir publicad en cualquiera de los formularios de la página web o bien en el proceso de compra, sus datos podrán ser cedidos a las empresa del sector de la óptica, pertenecientes al GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., para la finalidad de enviarle ofertas e información comercial sobre productos y servicios que puedan ser de su interés, por cualquier medio incluidos los electrónicos, finalidad para las que nos presta su consentimiento.

Els currículums rebuts a través de la web seran tractats amb l'única finalitat de formar part dels processos de selecció duts a terme pel GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., o empreses del grup o franquícies associades del sector òptic. 

Està totalment prohibit incloure dades relatives a menors d'edat. En cas que se n'aportin, es considerarà que els seus pares o tutors han consentit de forma expressa que aquestes dades siguin tractades d'acord amb les finalitats indicades anteriorment. 

Aquests fitxers, propietat del GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., es troben inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i la normativa que la desenvolupa.
Així mateix, els usuaris donen de forma expressa el seu consentiment perquè aquestes dades puguin ser comunicades a les empreses del grup i col•laboradores del sector òptic, en aquells casos en què sigui necessari per a la prestació dels nostres serveis o per a l'enviament d'informació relativa als seus productes o serveis, amb la intenció de satisfer plenament les vostres necessitats.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les dades personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos en què per a realitzar una sol•licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer "clic" al botó d'enviar, la realització d'aquest acte implicarà necessàriament que heu estat informats i heu atorgat expressament el vostre consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o l'acceptació de la política de privacitat.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts, així com la resta de les dades obtingudes mitjançant l'emplenament dels respectius formularis, seran usats per a les finalitats enumerades en el paràgraf anterior.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts mai seran usades per a finalitats diferents de l'atenció de les consultes o peticions sol•licitades i seran cancel•lades quan deixin de ser necessàries per a tal finalitat.

 

DADES FACILITADES PER TERCERS

En cas que a la sol•licitud s'hi incloguin dades de caràcter personal per part de persones no titulars d'aquestes dades, l'usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d'informar aquestes persones dels aspectes continguts en els paràgrafs anteriors. El GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit .

 

COMUNICACIONS COMERCIALS VIA CORREU ELECTRÒNIC "SPAMMING"

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic seran les necessàries per atendre les sol•licituds d'informació dels usuaris o respondre les seves observacions, així com per a l'enviament d'informació comercial dels nostres productes del sector òptic.
Les comunicacions comercials seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat d'allò que disposa l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

 

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades.
 
DEURE DE SECRET
L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats del GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte seu. Sense perjudici d'això anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa no sigui invulnerable.

 

DRETS DELS AFECTATS

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades personals segons allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD; per fer-ho, haurà de dirigir un escrit, amb còpia adjuntada del seu DNI o passaport, a la següent adreça:

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET S.L.U
A/A Manuel Hernando
Parque Empresarial Euronova.
C/. Ronda de Poniente, 14, Planta 1ª- A/B,
28760 Tres Cantos (Madrid).

 

GALETES

El GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U, podria utilitzar "galetes" a la seva pàgina web amb la finalitat d'identificar els usuaris registrats amb la màxima celeritat. Una "galeta" és un petit conjunt de dades que s'emmagatzema en el disc dur de l'usuari de forma que se'l pugui reconèixer quan torni a visitar la mateixa pàgina web. En cap cas s'utilitzaran les galetes per a la creació de perfils dels usuaris del Grupo Opticalia-Sun Planet. Les nostres galetes serveixen per a identificar una sessió d'usuari (galeta de sessió) i/o un ordinador (galetes permanents), i no proporcionen per si mateixes ni el nom de l'usuari ni cap altra dada personal. Tampoc poden llegir dades del vostre disc dur ni arxius de galeta creats per altres proveïdors. Per utilitzar alguns dels nostres serveis, cal que l'usuari accepti la utilització de galetes de sessió, les quals romanen a l'equip només mentre l'usuari manté la sessió oberta i no hi resten emmagatzemades. Gràcies a aquest instrument, podem reforçar la vostra seguretat i facilitar-vos una navegació més ràpida. Així mateix, us informem que, quan introduïu el vostre codi d'usuari i la vostra clau d'accés, tindreu l'opció de marcar la casella de verificació "Recorda'm en aquest equip". Si seleccioneu aquesta opció, s'emmagatzemarà a l'ordinador que estigueu utilitzant una galeta permanent amb el vostre codi d'usuari xifrat.
 
 

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Si teniu qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat o si us agradaria fer qualsevol suggeriment, si us plau, dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@opticalia.es
 

 

Opticalia, Socio Fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente.